پیدا

به هرحال از موانعی هم باید عبور کرد .. !

درخواست حذف اطلاعات

بالا ه حقیقت رو با یکم دستکاری گفتم . چون نمیخواستم سفرمو با عذاب وجدان و استرس اب کنم . حالا ممکنه بهم اجازه ندن برم .. خدایا ..